advert 1
advert 2
advert 3
Czas zaprzeszły - Das Plusquamperfekt PDF Drukuj Email

Czas Plusquamperfekt tworzą czasowniki posiłkowe haben lub sein odmieniane w czasie przeszłym Imperfekt i imiesłów czasu przeszłego (Partizip II).

 

Użycie czasownika posiłkowego haben lub sein podlega tym samym zasadom jak przy tworzeniu czasu przeszłego Perfekt.

 

Czasu Plusquamperfekt używamy w celu wskazania nierównoczesności wydarzeń. Plusquamperfekt wyraża czynność wcześniejszą niż czynność opisana w czasie Imperfekt, np.:

Ich bestand die Prüfung nicht, ich hatte zu wenig gelernt. (Nie zdałem egzaminu, za mało się uczyłem.)

 

Czas Plusquamperfekt najczęściej używany jest w zdaniach okolicznikowych czasu, w których obowiązuje zasada następstwa czasów, np.:

Nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht hatte, ging ich ins Kino. (Po odrobieniu zadań domowych, poszedłem do kina.)

 

Ostatnio na forum

Więcej Tematów »